Den internationale deklaration af etiske principper

1. Selvstændig gennem gensidighed
A. At styrke individers og gruppers kollektive identitet, så de har frihed til at magte deres eget liv og livsvilkår, samt frihed til at kunne klare sig selv og udvikle sig selvstændigt.
B. At styrke individers og gruppers mulighed for at have kontakt med andre mennesker, grupper og fællesskaber.

2. Frihed gennem solidaritet
A. At fremme ligestilling, solidaritet og sammenhold mellem mennesker og at fremme kompenserende ressourcer til mennesker, der behøver hjælp til at kunne deltage på lige vilkår med andre i samfundet.
B. At gøre opmærksom på uligheder, social retfærdighed og undertrykkende politiske og sociale strukturer og systemer og om nødvendigt at arbejde på at ændre disse strukturer og systemer.
C. at have en særlig forpligtelse over for børn og andre der ikke selv er i stand til at tage vare på egne interesser.

3. Ikke-diskriminering 
At arbejde udføres uden diskriminering på grund af race, religion, kultur, social klasse, køn, alder, handikap, sprog, politisk overbevisning og seksuel orientering. Undtagen de ideologiske opfattelser, der stræber mod systematisk at underminere grundlæggende menneskerettigheder.

4. Demokrati og ukrænkelighed
A. At respektere individers og gruppers rettigheder og ukrænkelighed og værdighed.
B. At støtte individers og gruppers udfoldelse af deres demokratiske rettigheder.

5. Menneskers ukrænkelighed 
A. At arbejde hviler på værdien af respekt for menneskers ukrænkelighed, herunder værdien af tavshedspligt og individers ret til at kende sin egen sag.

6. Medvirken
A. At tage udgangspunkt i individets beskrivelse af egen situation.
B. At løsning af problem sker i samarbejde.
C. Respekt og accept af individet er en forudsætning for samarbejdet.
D. At individet altid skal informeres om formålet og følgerne af ens handlinger, der vedrør individet. Information skal gives i et for individet forståeligt sprog.

7. Selvbestemmelse
A. At arbejde hviler på værdien af frit indgåede aftaler. Når tvang er nødvendig må brugen af tvang hvile på grundige overvejelser af interessemodsætninger. Brugen af tvang skal hvile på tydelige præmisser og valg af værdigrundlag.
B. Det forventes at der arbejdes for at minimere muligheden for legal brug af tvang i den danske lovgivning.

8. Afvisning af brutalitet 
A. Al arbejde er uforeneligt med direkte eller indirekte støtte til personer, grupper eller politiske kræfter og magtstrukturer, der undertrykker mennesker ved anvendelse af terrorisme, tortur eller lignende brutale metoder.