Bestyrelsens årsberetning 2013

2013 har været et udfordrende og spændende år for ansatte og frivillige medarbejdere på Agervang 5.

1. november overdrog Region Syd huset til Sønderborg Kommune, og efter lang tids usikkerhed blev vores ønske opfyldt. Vi er glade og taknemmelige for at kunne blive i det hus, vi har været med til at istandsætte og præge igennem mange år, og som nu fremstår med den nødvendige sikkerhed for vore brugere samt med et interiør, der støtter op om kriseramte kvinder og deres børn.

Vi ser frem til samarbejdet med Sønderborg Kommune omkring huset og dets aktiviteter.

I forbindelse med selve krisearbejdet viser tallene, at beboerafdelingen har haft et fald i antal af kvinder og børn, der har boet på centret. I 2012 boede der 35 kvinder og 28 kvinder i 2013. Samtidig er den gennemsnitlige opholdstid steget fra 2012 (22,9 døgn) mod 2013(43,4 døgn). Forklaringen skal søges i de meget komplekse sager, der ud over den vanlige hjælp og støtte, har krævet ekstra ressourcer, da det har været nødvendigt:

  • At afvente politiets sikkerheds-og trusselsvurderinger.
  • At afvente og anvende tolkebistand i forbindelse med mange af krisesamtalerne.
  • At ledsage kvinder og børn i stor udstrækning ud af huset f. eks. til retten, sygehuse, politiet og statsforvaltningen i forskellige landsdele.
  • At indkalde til tværfaglige samarbejdsmøder med kvindens hjemkommune, hvor mange forskellige kommunale instanser deltager.
    Det har været utroligt tidskrævende og samtidig nødvendigt for at finde den rette sammenhængende og koordinerende støtte til den enkelte kvinde og det enkelte barn.

Samtaleafdelingen, som er den ambulante del af krisecentrets arbejde, er øget fra foregående år. Det er en stor udfordring for de ansatte, der har ansvaret for de krævende og ofte komplekse krisesamtaler, som skal foregår i trygge og rolige omgivelser.

Krisearbejdet foregår ved hjælp af de mange frivillige, som varetager en mangfoldighed af opgaver sammen med den kompetente stab af medarbejdere under Ruths kyndige ledelse. En stor tak til alle for denne uvurderlige indsats.

Frivilligheden har gennem årene kendetegnet KKC, og igen i år kan vi fejre et større antal jubilarer på centrets årlige generalforsamling.

Udslusningsgruppen har flyttet opbevaringslokaler fra Kær til Dybbøl. Selve flytningen har været et stort arbejde for gruppen.
Igen i år har gruppen været på sommerferie i LOOKs sommerhus med tidligere beboere, samt haft kontakt til Lions Club Als, der har sponsoreret højskoleophold til 2 tidligere beboere samt deres børn. Opholdene blev en stor succes for familierne.

Centret havde i sommer tilsynsbesøg af bl.a. firmaet Bunk & Elkjær, hvor alle procedurer og rutiner blev gennemgået, og vi glæder os over det gode resultat, der kom ud af besøget. Vi ser nu frem til endnu et tilsyn, denne gang med Fåborg Midtfyn Kommune som myndighed.

Generelt har vi konstateret, at året har været præget af forslag til nye love og forordninger. En af de længe ventede var et ønske fra regeringen om at tilslutte sig Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og børn i hjemmet fra maj 2011. Et udkast til lovforslag er sendt i høring, så vi må vente og se, hvornår det bliver endelig vedtaget i Danmark.

Ved kommunevalget i november skete der nogle ændringer i byrådet, hvilket bevirkede, at vi har måttet sige farvel til socialudvalgs formand, Jørgen Jørgensen, som vi har haft et langt og godt samarbejde med.

Desuden vil vi gerne takke Sønderborg Kommune for § 109 samarbejdet omhandlende psykologhjælp til børnene samt bevilling til familiekoordinatoren.
Vi glæder os til samarbejdet med det nye byråd og forventer en konstruktiv dialog om en tiltrængt opnormering af ansatte medarbejdere.

I bestyrelsen har vi i løbet af året haft særlig fokus på 2 emner:

  1. Sikkerhedsprocedurer, bl.a. den digitale verden giver os hele tiden nye udfordringer.
  2. Synlighed på alle leder og kanter, dette arbejde fortsætter det kommende år, hvor bestyrelsen vil udvikle støttemedlemskaber i det lokale erhvervsliv.

Til slut vil jeg gerne takke alle de mennesker, enkeltpersoner, samt institutioner og fonde, som år efter år støtter op om arbejdet på centret og gør, at vi kan gå ind i vort 30. år “med hus på ryggen” med overskud til at hjælpe de kvinder og børn, som det hele drejer sig om.

På bestyrelsens vegne
Janne Rasmussen
Formand
Gitte Bonde
Næstformand