Bestyrelsens årsberetning 2020

Aflagt på generalforsamlingen den 10. marts 2021

I morgen er det et år siden vi sidst var samlet – og dermed også et år siden, at Statsministeren lukkede Danmark ned.
Det har været et år præget af forandringer, og af en ny hverdag, som vi alle har skullet forholde os til.
Det har også været gældende for Krisecentret, hvor aktiviteter, kurser mm har været drosselt ned til et minimum.
Min formandsberetning vil derfor være kortere end sædvanligt.

Bestyrelsen har sammen med Karina i det forgangne år fortsat haft fokus på belægningsprocenten på krisecentret.
Vi har i 2020 haft en samlet belægningsprocent på 74% – mod 82% året før. Det er stadig mere, end når vi ser tilbage i tiden, hvor man lå omkring 50%, men det er for lidt i forhold til vores ønsker.
Årsagen skal ikke findes lokalt på vores center, men vi har under coronaen kunnet se en tendens over hele landet, hvor kvinderne er udeblevet fra krisecentrene. Det er uheldigt, da nedlukningen af Danmark har betydet, at befolkningen har opholdt sig mere i hjemmene. Der er intet, der indikerer, at volden er blevet mindre.
Vi er stadig af den opfattelse, at de tiltag som vi satte i søen allerede i 2018, omkring ændring af formålsparagraffen samt udvidelsen af målgruppen, har været rigtige. Det sammenholdt med, at reglen omkring maks. 11 beboere i huset blev afskaffet, har gjort, at vi kan se tilbage på et år med en højere belægningsprocent end før 2018, uden at dette har bevirket en forringelse af kvaliteten i vort arbejde.

Vi opfylder fortsat driftsaftalen med kommunen, og dermed også kvalitetsstandarden, som er nedfældet i forhold til kommunens forventninger og krav til os. Disse aftaler er blevet fornyet i det forgangne år.
Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Sønderborg Kommune.

Krisecentret er underlagt Det Sociale Tilsyn. Det sociale tilsyn var på uanmeldt besøg i september 2020 – netop den lørdag hvor der var arrangeret tur til Kolding for de frivillige.
Tilsynet talte med den frivillige, der var her samt beboerne. De var rigtigt positive, og Karina modtog efterfølgende en mail om, at alt var ok.
Vi modtager desværre ikke længere en samlet rapport fra dem mere, og det er baggrunden for, at I ikke har kunnet finde dem på vores hjemmeside. Tilsynet står midt i en proces, og hvorvidt rapporter eller lign. ikke bliver udarbejdet, ved vi ikke mere om på nuværende tidspunkt.
Udover tilsynet i september har vi ikke haft andre fysiske tilsyn, idet Tilsynet ikke har måtte tage på fysiske besøg pga coronarestriktioner. De har haft nogle telefoniske samtaler med Karina, hvor der er blevet spurgt ind til forholdene under coronaen – om vi har taget de nødvendige forholdsregler og til trivslen her.

Personalegruppen er den samme som ved sidste generalforsamling, hvor vi bød velkommen til Conny.
Jeg vil gerne sige tusinde tak for jeres fleksibilitet og imødekommehed under coronaen, idet det har krævet, at I var omstillingsparate og fleksible. I har ændret på jeres arbejdsform, og I har været super gode til at byde ind og tage ansvar. Tusinde tak for det!
Vi har i det forgangne år ændret bagvagten, således at Karina ikke har bagvagt 365 dage om året. Bagvagten går nu på skift mellem det faste personale, og er fordelt med en uge til hver – i et fire ugers rul.

Jeg vil også gerne takke alle jer frivillige for jeres store indsats for krisecentret og for kvinderne. I var i foråret udelukket fra centret pga coronaen. Vi er glade for, at I har holdt ved, og at I var klar med ny energi, da det igen blev muligt at byde jer velkommen tilbage. Tak for jeres tålmodighed – og tak for jeres store utrættelige indsats.
Vi havde sidste år en masse planlagte arrangementer. Desværre har ikke ret mange af dem kunnet gennemføres, og jeg ved at Kompetenceudvalget glæder sig til, at Danmark igen åbner, så vi kan fortsætte med alle de spændende ting, der normalt er på programmet. Mere fra Kompetenceudvalget i deres beretning.
For så vidt angår Udslusningsgruppen – så har vi i samarbejde med gruppen nedlagt møbellageret. Fremover vil det i stedet være muligt for de kvinder, der fraflytter centret at få et beløb til køb af møbler og andre fornødenheder. Hertil er der netop via Kvindekomiteen indsamlet et større beløb i forbindelse med Kvindernes Kampdag den 8. marts 2021.

Bestyrelsen har gennem året holdt 6 bestyrelsesmøder. De har været holdt virtuelt og nogle ganske få fysisk – men med passende afstand. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer – og med vores forskellighed får vi altid en god og nuanceret debat. Tusind tak til jer.

Som det fremgår af indkaldelsen og dagsorden for i dag, træder jeg tilbage som formand. Det gør jeg, fordi jeg er blevet udpeget af Justitsministeriet som beneficieret advokat, hvilket betyder at jeg skal have flere straffesager. Der kan opstå habilitetsproblemer i forhold til krisecentret, og derfor skønner jeg, at jeg ikke længere kan stå i front for krisecentret.
Det er lidt vemodigt, da jeg har været meget glad for at være bestyrelsesformand her. Jeg synes, at vi gør et rigtig godt stykke arbejde, og vi udfylder en væsentlig samfundsfunktion.
I slipper formentlig ikke helt for mig. Jeg har sagt til Karina, at jeg fortsat gerne kommer og deltager i politiaftener eller andet. Så tusind tak for denne gang til hver og en af jer! Og på gensyn!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de mennesker, foreninger og fonde, som igen i år har bakket op om krisecentret. Det er dejligt med så mange ildsjæle.

Når jeg ser på vores krisecenter – det faste personale – alle de frivillige – bestyrelsen – alle vores samarbejdspartnere – ja, så er jeg virkelig imponeret over, hvad vi sammen kan udrette.

På bestyrelsens vegne
Vivi Muurholm
Bestyrelsesformand