Bestyrelsens årsberetning 2019

Aflagt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

Så er endnu et år gået, siden vi sidst var samlet til generalforsamling. Det har været et år med forandringer, men året har også været præget af stabilitet.

Bestyrelsen har sammen med Karina fortsat arbejdet fra det forgangne år omkring belægningsprocenten på krisecentret, og det har båret frugt.

Som jeg nævnte på generalforsamlingen sidste år, havde belægningsprocenten de foregående 5 år ligget konstant på omkring 50 % +/- – med et enkelt udsving på 71 % et år. I 2019 havde vi en belægningsprocent på 82 % og, de to første måneder af 2020 har vi haft en belægningsprocent på 76 %.

Vi må konstatere, at de tiltag som vi satte i søen allerede sidste år, omkring ændring af formålsparagraffen samt udvidelsen af målgruppen, har været rigtige. Det sammenholdt med, at reglen omkring maks 11 beboere i huset blev afskaffet, har gjort, at vi kan se tilbage på et år med en høj belægningsprocent uden, at dette har bevirket en forringelse af kvaliteten i vort arbejde.

Vi opfylder fortsat driftsaftalen med kommunen, og dermed også kvalitetsstandarden, som er nedfældet i forhold til kommunens forventninger og krav til os. Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med Sønderborg Kommune, og vi har netop i går en stor anerkendelse fra Social- og Seniorudvalget. De tilkendegiver, at de er imponeret over Karina og bestyrelsens måde at arbejde med faglighed og økonomi på. Det er et dejligt skulderklap.

Krisecentret er underlagt Det Sociale Tilsyn. Det sociale tilsyn var på besøg i december 2019. De havde forinden bedt alle frivillige om at deltage i en spørgeskema undersøgelse. De var meget positivt overraskede over, at så mange af Jer deltog. Tusind tak til alle jer, der tog sig tid til at udfylde skemaet.

Tilsynet var her en hel dag. Udover de frivilliges skemaer var der interviews med beboere, medarbejdere og leder. De deltog i overlap mellem den frivillige og medarbejderen. Derefter deltog de i aftensmaden. Så de har fået et grundigt indblik i vores dagligdag. De var rigtig positive og den rapport, de har udfærdiget efter besøget, er rigtig flot og positiv. De var optaget af, at de oplevede en anerkendende tiltale- og omgangsform på stedet.

Vi scorer højt på næsten alle de punkter tilsynet måler på – dog ikke på kvinders beskæftigelse, men det er helt generelt for krisecentre, da vores opgave jo er at få kvinder i sikkerhed frem for at få dem ud i beskæftigelse.

Til dem, der ikke fik læst rapporten, så ligger den nu på vores hjemmeside, hvor alle har mulighed for læse den.

Vi har i det forgangne år sagt farvel til Hanna og til Dorthe. I driftsaftalen med kommunen og kvalitetsstandarden står det skrevet, at vi skal sikre, at krisecentrets personale er faguddannet personale, og i forbindelse hermed, at har vi i bestyrelsen sammen med Karina valgt at fastansætte Malene som pædagog for børnene. Vi har sagt goddag til Linda, der er blevet ansat som socialrådgiver, og senest har vi også kunnet sige goddag til Connie, der er en fleksjobber. Connie skal dække ydertimerne fra 16-18, og dermed overlappet fra det faste personale til de frivillige. Det betyder, at de frivillige hver dag vil møde den samme person.

Som I vil kunne høre i forbindelse med gennemgang af årsrapporten, har vi i det forgangne år valgt at bruge penge til faglig uddannelse af det faste personale, og dermed sikre, at den narrative tilgang, som vi har valgt at arbejde efter, er velkendt og en fast grundsten i det daglige arbejde for hele personalegruppen.

En stor tak til Karina og det øvrige personale for jeres store og vedholdende indsats. I gør det super godt!

Et af de andre indsatsområder, som bestyrelsen har haft i det forgangne år, er rekruttering af flere frivillige. Dette vil I også kunne se i forbindelse med revisorens gennemgang af årsrapporten. Vi har afsat og brugt flere midler til markedsføring.

Vores markedsføring har været en bred indsats, hvor I formentlig har set reklamer på byens lyspyloner, biografreklamer, radiointerviews med Karina og med Tina som frivillig, skilt på husmuren på krisecentret og facebook-annoncer. Alt sammen for at synliggøre krisecentret og dermed forhåbentlig rekruttere flere frivillige.

Rekrutteringen er lykkedes, og vi har i 2019 fået 18 nye frivillige, hvoraf de fleste er kommet i den sidste halvdel af 2019. Det er bestyrelsens opfattelse, at rekrutteringsarbejdet skal fortsætte i det kommende bestyrelsesår.

Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til de nye frivillige, som er i blandt os i aften. Jeg vil også gerne takke alle jer frivillige for jeres store indsats for krisecentret og for kvinderne. Vi ved, at der har været mangel på frivillige, og at der er trukket store veksler på nogen. Tak for jeres fleksibilitet. I udgør grundstammen i centret sammen med det faste personale.
Og jeg er imponeret over, hvad vi sammen kan udrette.

Som vi begyndte på sidste år, er bestyrelsen i øjeblikket på rundtur hos de enkelte grupper, idet vi mener, at dialog og gennemsigtighed er vigtigt. For de grupper, der ikke allerede har fået besøg af bestyrelsesmedlemmer, vil dette ske i løbet af den kommende måned.

Sidste år på generalforsamlingen foreslog bestyrelsen kontingentet nedsat til kr. 150 årlig, og nedsættelsen er slået igennem i 2020.

Vi annoncerede på generalforsamlingen sidste år, at der ville blive stillet en postkasse op på kontoret, hvor vi ville indsamle idéer til, hvad de indbetalte kontingenter fra frivillige skulle bruges til. Der kom ikke mange forslag, men af forslagene kunne vi konkludere, at der fortsat var et ønske om at biblioteket skulle fortsætte, at foreningen fortsat giver gaver i forbindelse med runde fødselsdage, og så skulle der laves arrangementer. Den øvrige del af pengene er derfor overdraget til kompetenceudvalget, med henblik på at arrangere arrangementer for jer frivillige. Der har været afholdt et, og jeg ved, at der arbejdes flittigt på det næste. Jeg vil ikke afsløre, hvori arbejdet består, men overlade det til kompetenceudvalget senere på generalforsamlingen.

Herudover har kompetenceudvalget gennem året løbende forsynet os med gode, spændende og informative kurser. Der har været afholdt en heldagstur for de frivillige.

Vores julearrangementden 12.12. har været gennemført med stor succes, hvor udslusningsgruppen, ud over deres mange andre gøremål, havde lavet endnu en fantastisk tombola. Samlet set tak for jeres alles utrættelighed.

Beyrelsen har gennem året holdt månedlige bestyrelsesmøder, ligesom der har været afholdt en strategidag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det er en fornøjelse at være sammen med jer. Og selvom vi ikke altid er enige i bestyrelsen, finder vi efter diskussion altid et fælles fodslag. Tusind tak til jer.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de mennesker, foreninger og fonde, som igen i år har bakket op om krisecentret.

På bestyrelsens vegne
Vivi Muurholm